Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

O firmie

Obecne Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. jest podmiotem powstałym z połączenia dwóch spółek komunalnych świadczących usługi użyteczności publicznej. Połączenie nastąpiło w dniu 1.04.2022 r. na mocy art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przejęcia majątku spółki MPGK (spółka przejmowana) przez spółkę PUK (spółka przejmująca). Ponadto z dniem 31.03.2022 r. spółka przejmująca zmieniła firmę na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

MPGK Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem komunalnym świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym i jako podmiot wewnętrzny GMT wykonuje następujące zadania własne gminy:

 • zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów,
 • zagospodarowywanie zmieszanych odpadów komunalnych w instalacji komunalnej (IK) przeznaczonej do ich mechaniczno-biologicznego przetwarzania,
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych: wielkogabarytowych, bioodpadów oraz frakcji zawierającej surowce wtórne,
 • prowadzenie na terenie miasta Tarnowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOKi),
 • odbiór odpadów od mieszkańców Tarnowa,
 • likwidacja dzikich wysypisk,
 • świadczenie usług gospodarowania odpadami z wypadków,
 • zimowe i letnie oczyszczanie ulic i placów,
 • utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych,
 • utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Tarnowa,
 • utrzymanie miejskich placów zabaw oraz innych urządzeń komunalnych,
 • zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt,
 • utrzymanie infrastruktury wodno-melioracyjnej,
 • prowadzenie azylu dla psów i kotów,
 • utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Tamowa,
 • usuwanie na terenie miasta Tarnowa pojazdów (holowanie) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów,
 • wykonywanie robót drogowych.

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu aktualne i z lat ubiegłych dostępne są na stronie BIP Gminy Miasta Tarnowa.