Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Składowisko

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone jest w północno-wschodniej części miasta Tarnowa przy ul. Komunalnej. Zajmuje ono obszar o powierzchni prawie 11,5 ha i jest podzielone na sześć sektorów. Sektory I-V są zrekultywowane, a sektor VI o powierzchni 2,2 ha jest eksploatowany od września 2017 roku.

Przywożone na składowisko odpady są przy wjeździe ważone i rejestrowane. Prowadzona jest elektroniczna ewidencja ilości i rodzajów dowożonych odpadów. Deponowane odpady są na bieżąco rozplantowywane spychaczem na działkach roboczych i zagniatane kompaktorem, a następnie przykrywane warstwą izolacyjną z ziemi lub gruzu. Koła i podwozia pojazdów wyjeżdżających ze składowiska są myte w automatycznej myjni.

Wody odciekowe ze składowiska kierowane są do zbiorników odcieków i po wstępnym podczyszczeniu odprowadzane do miejskiego kolektora sanitarnego, którym trafiają grawitacyjnie do Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie. Powstający w wyniku naturalnego procesu fermentacji odpadów na składowisku biogaz jest zasysany ze złoża odpadów i spalany w pochodni.

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach utworzony jest fundusz rekultywacyjny przeznaczony na poeksploatacyjne utrzymanie obiektu. Udział w cenie za przyjęcie na składowisko 1 Mg odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 30,49 zł.