Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

PSZOK

MPGK Sp. z o.o. prowadzi w Tarnowie dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), z których jeden zlokalizowany jest przy ulicy Komunalnej 31, a drugi przy ul. Kąpielowej 4b (dojazd od ul. Gliniańskiej). Punkty stanowią nowoczesne i funkcjonalne centra recyklingu, zbudowane w oparciu o sprawdzone w praktyce, prefabrykowane elementy modułowe, o konstrukcji żelbetowej. Głównymi elementami punktu są: betonowy plac z rampą wyładowczą, kontenery na odpady ustawione u podnóża rampy oraz pojemniki i pomieszczenia pod rampą służące do magazynowania zebranych odpadów.

Zadaniem PSZOK jest przyjmowanie od mieszkańców miasta i gminy Tarnów odpadów komunalnych posegregowanych na surowce wtórne nadające się do odzysku lub odpady tzw. problemowe, które powinny być zagospodarowane w specjalny sposób ze względu na ochronę środowiska (np. baterie, elektronika, leki). Odpady komunalne należy rozdzielić na frakcje, takie jak: plastik, metal, szkło, papier, gruz, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, tekstylia i odzież.

Posegregowane odpady przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców posiadających opłaconą opłatę za wywóz i zagospodarowanie śmieci. PSZOK-i umożliwiają mieszkańcom dogodny rozładunek poszczególnych rodzajów odpadów do odpowiednich kontenerów lub innych pojemników.

W ramach PSZOK przy ulicy Komunalnej została zorganizowana również ścieżka edukacyjna, jako pomoc w kształtowaniu wiedzy społeczeństwa w zakresie hierarchii postępowania z odpadami oraz idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Obydwa punkty czynne są: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty w godz. 9:00-15:00.