Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zieleń miejska

W naszym utrzymaniu znajdują się zieleńce w pasach drogowych o łącznej powierzchni 721 147 m². Są one w okresie letnim regularnie koszone, przycinane są żywopłoty, usuwane zakrzaczenia, dzikie zadrzewienia oraz gałęzie. Jesienią zbierane i wywożone są liście, a cały rok dbamy o utrzymanie na nich czystości.

Utrzymujemy również w analogicznym zakresie tereny Parku Strzeleckiego, Parku Sanguszków, Leśnego Parku Niepodległości, tężni solankowej na Górze Św. Marcina i Starego Miasta. Łącznie na tych terenach sadzone jest corocznie ok. 40 000 kwiatów.

Zajmujemy się porządkowaniem terenów zielonych na pozostałych terenach nie objętych stałym utrzymaniem, w tym drzewostanu. Usuwamy połamane gałęzie i drzewa. Dokonujemy systematycznych cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych drzew, aby z jednej strony przedłużyć ich żywotność, a z drugiej zabezpieczyć przed wypadkami spowodowanymi przez wiatrołomy i wywroty. Usunięte i zebrane gałęzie oraz drobne resztki zieleni przerobione na ząbki trafiają na składowisko do kompostowni.