Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej mpgk.tarnow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mpgk.tarnow.pl.

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Strona zawiera dokumenty PDF, które nie zostały przystosowane do zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych) z uwagi na fakt, że zostały one opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, np. skany dokumentów.

Ułatwienia na stronie internetowej

Wygląd i tekst

1. Udostępniono mechanizm ułatwiający przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, który umożliwia:

 • zmianę rozmiaru czcionki;
 • zmianę kontrastu;
 • podświetlenie linków;

2. Obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają atrybuty alt z opisem. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przystosowanie do urządzeń mobilnych

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, telefony komórkowe.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia .
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Marynowska, e-mail: e.marynowska@mpgk.tarnow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 621 93 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Tarnowie.

Budynek przy ul. Okrężnej 11:

 • Biuro Przedsiębiorstwa znajduje się w budynku parterowym niedostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak podjazdu),
 • do budynku prowadzą dwa wejścia,
 • wejście nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku znajduje się pętla indukcyjna,
 • w budynku i w biurach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • obok bramy wjazdowej w miejscu wyznaczonym do parkowania dla osób z niepełnosprawnością znajduje się dzwonek przywołujący opiekuna,
 • drugi dzwonek przywołujący opiekuna dla osoby z niepełnosprawnością zainstalowano przed głównym wejściem do budynku Przedsiębiorstwa.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • Osoby słabosłyszące i niedowidzące nie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Przedsiębiorstwie.