Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Informacja o połączeniu Spółek

W dniu 27 stycznia 2022 r. został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

– Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Komunalna 31, 33 – 100 Tarnów, nr KRS: 0000461460 (dalej: “Spółka Przejmująca”),

– Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Okrężna 11, 33 – 100 Tarnów, nr KRS 0000168311 (dalej: “Spółka Przejmowana”).

Połączenie ww. Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 500 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia ww. Spółek wraz z załącznikami na swojej stronie internetowej: