Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług publicznych przez MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie

Regulamin świadczenia usług publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie w zakresie przetwarzania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości ulic i placów na terenie miasta Tarnowa.

 

§ 2

Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mpgk.tarnow.pl.

 

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Obszarze działania Spółki – rozumie się przez to teren obejmujący obszar położony
  w granicach administracyjnych Gminy Miasta Tarnowa oraz teren wskazany w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego jako region tarnowski.
 2. Usługobiorcy – rozumie się przez to :
  1. gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania i/lub transportu odpadów komunalnych z terenów położonych w obszarze działania Spółki,
  2. przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów komunalnych z terenów położonych w obszarze działania Spółki,
  3. wytwórców odpadów uprawnionych do przekazywania swoich odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z wyłączeniem rodzaju odpadu określonego w w § 5 ust. 2 pkt 6,
  4. Gminę Miasta Tarnowa, która zawiera umowy z odbiorcami odpadów wyłonionymi
   w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych.
 3. Spółce – rozumie się przez to Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Okrężnej 11.
 4. RSSOK – Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych, ujęta w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego jako zrealizowana i eksploatowana przez spółkę instalacja o statusie RIPOK w technologii MBP, położona w Tarnowie przy ulicy Cmentarnej 29.
 5. Cenniku – rozumie się przez to cennik:
  1. dla odpadów pochodzących z obszaru działania Spółki określający stawkę netto
   za 1 Mg przyjętych do zagospodarowania odpadów o określonych kodach,
  2. dla usług w zakresie utrzymania czystości ulic i placów w obszarze działania Spółki, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, określający stawki jednostkowe netto zgodnie z zakresem świadczonych usług.

 

§ 4

 1. Spółka przyjmuje do RSSOK do przetworzenia odpady określone w § 5 ust.2 na podstawie zawartych umów z usługobiorcami.
 2. Spółka świadczy usługi w zakresie utrzymania czystości ulic i placów na warunkach określonych odrębną umową zawartą z Gminą Miasta Tarnowa.
 3. Spółka nie przyjmuje odpadów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 6 od właścicieli nieruchomości, którzy według art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązani są do zawarcia umowy na wywóz odpadów z podmiotem uprawnionym do ich odbioru.

 

II. Zasady korzystania z usług

 1. Zasady przyjmowania odpadów do RSSOK

 

§ 5

 1. Spółka przyjmuje odpady zgodnie z obowiązującym decyzjami i pozwoleniami. Odpady Spółka przyjmuje na podstawie karty przekazania odpadów, wystawionej przez przekazującego odpady według wzoru i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Spółka przyjmuje odpady wg następującej klasyfikacji:

1) kod: 20 01 01 – Papier i tektura
2) kod: 20 01 02 – Szkło
3) kod: 20 01 39 – Tworzywa sztuczne
4) kod: 20 01 40 – Metale
5) kod: ex 20 01 99 – Selektywnie zebrana frakcja „sucha” – zmieszane segregowane odpady komunalne: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale itp., stanowiące tzw. surowce wtórne.
6) kod: 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
7) kod: 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
8) kod: 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
9) kod: 15 01 03 – Opakowania z drewna
10) kod: 15 01 04 – Opakowania z metali
11) kod: 15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe
12) kod: 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe
13) kod: 15 01 07 – Opakowania ze szkła
14) kod: 15 01 09 – Opakowania z tekstyliów

 1. W przypadku:

1) przekazania odpadów innych niż deklarowane w karcie przekazania odpadów, następuje przekwalifikowanie kodu odpadów przez pracownika Spółki., a w razie braku zgody usługobiorcy na klasyfikację dokonaną przez pracownika Spółki, następuje odmowa przyjęcia odpadów;
2) przywiezienia na teren RSSOK odpadów innych niż deklarowanych w karcie przekazania odpadów, nie przyjmowanych przez Spółkę, załadunek na pojazd usługobiorcy wyładowanych wcześniej odpadów odbędzie się na koszt i ryzyko usługobiorcy, a w przypadku przywiezienia odpadów niebezpiecznych o zdarzeniu powiadomione zostaną odpowiednie służby, w tym Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

 

§ 6

Zabrania się wwożenia na teren RSSOK odpadów:

 1. o kodzie innym niż wymienione w § 5 ust.2,
 2. o właściwościach:

a) wybuchowych,
b) żrących,
c) utleniających,
d) łatwopalnych,
e) zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,
f) występujących w postaci ciekłej,
g) powstających w wyniku prac naukowo – badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane,
h) skażonych bakteriami chorobotwórczymi,
i) radioaktywnych,
j) innych, niż określone w obowiązujących przepisach, których przetwarzanie jest zakazane.

 

§ 7

 1. Odpady przyjmowane są przez RSSOK od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem świąt), w następujących godzinach:
  • 700 – 2100 – od poniedziałku do piątku,
  • 700 – 1200 – w soboty.
 2. Korzystanie z usług świadczonych przez RSSOK w innych dniach i godzinach, niż określone w ust. 1, wymaga odrębnych uzgodnień z Zarządem Spółki.

 

§ 8

 1. Waga brutto pojazdów wjeżdżających z odpadami na teren RSSOK nie może przekraczać 30 Mg, a odległość pomiędzy skrajnymi osiami pojazdu nie może przekraczać 10 mb.
 2. Usługobiorca we własnym zakresie wyładowuje dostarczone odpady w miejscach wskazanych przez obsługę RSSOK i pod jej nadzorem. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania poleceń obsługi w tym zakresie.
 3. Wyładunek odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub niezgodnie z zaleceniami obsługi RSSOK jest niedozwolony i skutkuje załadunkiem wyładowanych wcześniej odpadów na pojazd usługobiorcy, na jego koszt i ryzyko.
 4. Pojazd usługobiorcy, którym dostarczono odpady powinien opuścić teren Spółki niezwłocznie po wyładowaniu odpadów i odtarowaniu. W czasie przebywania pojazdu na terenie Spółki, w pojeździe usługobiorcy nie mogą znajdować się osoby postronne.

 

 1. Zasady świadczenia usług w zakresie utrzymania czystości ulic i placów na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

 

§ 9

 1. Jakość usług w zakresie utrzymania czystości ulic i placów będzie zgodna z określonymi przez Gminę standardami normatywnymi.
 2. Termin realizacji usług w zakresie utrzymania czystości ulic i placów określony będzie każdorazowo przez Gminę w formie pisemnej i telefonicznej.

 

 

III. Opłaty

 

§ 10

 1. Opłata za usługę przyjęcia odpadów do przetworzenia ( zagospodarowania ) w RSSOK jest naliczana przez Spółkę w okresach miesięcznych jako iloczyn wagi netto odpadów wyrażona w Mg oraz ceny jednostkowej netto dla danego rodzaju odpadów. Do tak ustalonej ceny dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.

Czynniki iloczynu ceny ustalane są:

  • waga – na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych usytuowanych przy wjeździe na teren RSSOK,
  • cena jednostkowa – na podstawie aktualnego cennika, o którym mowa w § 11.
 1. Opłaty za usługi w zakresie utrzymania czystości ulic i placów w obszarze działania Spółki jest naliczana jako iloczyn ceny jednostkowej za: km, rodzaj usługi, sztukę lub czas świadczenia w/w usługi i ilości jednostek miary wykonanych w danym miesiącu.
 2. Opłata za świadczone usługi uiszczana jest przez usługobiorców na rachunek bankowy Spółki w formie przelewów bankowych w terminach określonych w umowach.

 

§ 11

Ceny za usługi publiczne, o których mowa w §4 ust. 1 i 2, zostaną ustalone w formie rekompensaty, na podstawie kalkulacji przedłożonej przez Spółkę Gminie Miasta Tarnowa.

 

IV. Obowiązki Spółki wobec usługobiorców.

 

§ 12

 1. Spółka jest obowiązana wobec usługobiorców do:
  1. zapewnienia sprawnego systemu ważenia dostarczonych przez usługobiorcę odpadów;
  2. przygotowania i wskazania usługobiorcy odpowiedniego miejsca przeznaczonego do wyładowania odpadów;
  3. zabezpieczenia możliwości dojazdu przez pojazd usługobiorcy do wskazanego miejsca wyładowania odpadów;
  4. oznakowania dróg na terenie Spółki w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się po nim pojazdów usługobiorców;
  5. zapewnienia kontroli ewidencji przekazywanych do Spółki odpadów;
  6. pisemnego potwierdzenia usługobiorcy przyjęcia od niego odpadów na karcie przekazania odpadów z wyszczególnieniem daty przyjęcia, ilości i rodzaju odpadów;
  7. wystawienia dokumentów księgowych będących podstawą pobranej opłaty.
 2. W przypadku awarii instalacji RSSOK, Spółka wskaże usługobiorcy inną instalację uprawnioną do przyjęcia danego rodzaju odpadów.

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 13

Wjazd usługobiorcy na teren Spółki jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez niego przepisów i regulaminów obowiązujących w Spółce.

 

§ 14

Usługobiorca odpowiada za szkody wyrządzone swoim postępowaniem oraz niepodporządkowaniem się przepisom i regulaminom obowiązującym w Spółce na ogólnych zasadach prawa cywilnego.

 

§ 15

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących :

 1. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236);
 2. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399, ze zm.);
 3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.);
 4. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.);
 5. uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

 

§ 16

 1. Niniejszy Regulamin zostaje ustanowiony na czas nieokreślony i obowiązuje z chwilą jego zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Tarnowa.
 2. Zmiana Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

 

Regulamin w wersji PDF

Przejdź do treści