Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

POIiŚ

„System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie”
Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu,
na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0033/16-00 z 29.06.2018

Zakończyła się realizacja projektu pn.: „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie”. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie otrzymało na jego realizację środki Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0033/16-00 z dn. 29.06.2018 r. (z późniejszymi aneksami) podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wartość całkowita projektu wyniosła: 25 092 516,95 zł, koszty kwalifikowalne: 16 243 040,76 zł, a wartość dofinansowania:13 806 584,64 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).

Celem projektu było m.in. unowocześnienie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez budowę dwóch PSZOK-ów i kompostowni.

W ramach projektu zaprojektowano i wybudowano:

Dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, z których jeden zlokalizowany został przy ulicy Komunalnej 31, a drugi przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie. Punkty stanowią nowoczesne i funkcjonalne centra recyklingu, zbudowane w oparciu o sprawdzone w praktyce rozwiązania z prefabrykowanych elementów modułowych o konstrukcji żelbetowej.
PSZOK-i służą do dogodnego rozładunku odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, przywożonych przez mieszkańców pojazdami osobowymi, w tym z przyczepką lub pojazdami dostawczymi, do ustawionych przy rampie kontenerów.
Punkt przy ul. Komunalnej 31 został zorganizowany w sposób umożliwiający prowadzenie działań wpływających na zmniejszenie ilości powstających odpadów. Wydzielone pod rampą pomieszczenia zostały wyposażone w sprzęt do prowadzenia napraw przynoszonych przedmiotów oraz w regały, na których będą eksponowane naprawione rzeczy, przeznaczone do zabrania przez odwiedzających Punkt.
Zadaniem PSZOK jest przyjmowanie od mieszkańców miasta i gminy Tarnów odpadów komunalnych posegregowanych na surowce wtórne nadające się do odzysku lub odpady tzw. problemowe, które powinny być zagospodarowane w specjalny sposób ze względu na ochronę środowiska (np. baterie, elektronika, leki). Posegregowane odpady przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców posiadających opłaconą opłatę za wywóz i zagospodarowanie śmieci.
W ramach PSZOK przy ulicy Komunalnej została zorganizowana również ścieżka edukacyjna jako pomoc w kształtowaniu wiedzy społeczeństwa w zakresie hierarchii postępowania z odpadami oraz idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów;
2) przygotowywanie do ponownego użycia;
3) recykling;
4) inne procesy odzysku;
5) unieszkodliwianie (np. składowanie na składowiskach).
Określone w unijnej Dyrektywie Ramowej w sprawie odpadów zasady prawidłowej gospodarki odpadami zostały transponowane do polskiej ustawy o odpadach.

Idea GOZ – czyli gospodarka o obiegu zamkniętym
Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) to koncepcja zmierzająca do:
– racjonalnego wykorzystania zasobów (minimalizacja zużycia surowców),
– ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów (minimalizacja powstawania odpadów).
Model GOZ ma na celu tworzenie zamkniętej pętli procesów, w której powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych etapach produkcyjnych. Wdrożenie GOZ wiąże się z odejściem od dotychczasowego podejścia: „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”, w którym odpady są traktowane jako ostatni etap cyklu życia produktu.
Dążenie do celu wymaga nie tylko transformacji wielkiej machiny gospodarki, ale też zaangażowania milionów jednostek całego społeczeństwa. Żadna, nawet najnowocześniejsza sortownia, nie jest w stanie tak dobrze posegregować odpadów, jak może to zrobić każdy z nas w swoim domu. Posegregowane, czyste i suche odpady z gospodarstw domowych stanowią cenne surowce wtórne poszukiwane przez recyklerów.

Kompostownię odpadów biodegradowalnych, której głównymi elementami są: wiata kompostowni, betonowy plac, system napowietrzania pryzm; zbiornik na odcieki, plac manewrowy, boksy przyjęcia wsadu i magazynowania gotowego kompostu, drogi dojazdowe, place manewrowe i powierzchnie postojowe, stanowiska pracy sprzętu (rozdrabniarki, sita), budynek obsługi, kontener technologiczny. W procesie kompostowania na kompostowni przetwarzane są głównie odpady zielone, takie jak trawa, liście, gałęzie oraz inne bioodpady, takie jak odpady kuchenne. Produktami finalnymi procesu kompostowania są: kompost FERTILO (czyli nawóz organiczny, na którego wprowadzanie do obrotu MPGK Sp. z o.o. posiada specjalne pozwolenie) oraz środek poprawiający właściwości gleby AUGERO (MPGK Sp. z o.o. rozpoczęło procedurę zmierzającą do uzyskania analogicznego pozwolenia).

W ramach projektu zrealizowano także dostawy sprzętu do zbierania i przetwarzania odpadów:

  • mobilny zagęszczacz w PSZOK przy ul., Kąpielowej 4b, służący do zagęszczania odpadów zebranych w kontenerach w celu poprawy ekonomiki transportu odpadów,
  • miejskie stacje recyklingowe (2 szt.) służące do zbierania drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  • Belownica (prasa kanałowa) służąca do prasowania materiałów ściśliwych, takich jak papier, folia, butelki PET,
  • przerzucarka kompostu,
  • rozdrabniacz gałęzi (młyn),
  • przesiewacz bębnowy (sito),
  • mobilny przenośnik taśmowy,
  • ładowarka kołowa teleskopowa,
  • rozrywarka do worków.
  • kontenery kompostujące.
Miło nam poinformować, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Tarnowie uzyskało dofinansowanie budowy instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Komunalnej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1. przyczynia się do przeciwdziałania powstawaniu odpadów oraz zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie.